mausverfolger.php


Quell Code


<!DOCTYPE html>
 
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="authoring-tool" content="Adobe_Animate_CC">
<title>snake</title>
<!-- write your code here -->
<style>
body {background-color: #000; margin: 0px; }
 #animation_container, #_preload_div_ {
	position:absolute;
	margin:auto;
	left:0;right:0;
	top:0;bottom:0;
 }
</style>
<script src="https://code.createjs.com/createjs-2015.11.26.min.js"></script>
<script>
 (function (cjs, an) {

var p; // shortcut to reference prototypes
var lib={};var ss={};var img={};
lib.webFontTxtInst = {}; 
var loadedTypekitCount = 0;
var loadedGoogleCount = 0;
var gFontsUpdateCacheList = [];
var tFontsUpdateCacheList = [];
lib.ssMetadata = [];lib.updateListCache = function (cacheList) {		
	for(var i = 0; i < cacheList.length; i++) {		
		if(cacheList[i].cacheCanvas)		
			cacheList[i].updateCache();		
	}		
};		

lib.addElementsToCache = function (textInst, cacheList) {		
	var cur = textInst;		
	while(cur != null && cur != exportRoot) {		
		if(cacheList.indexOf(cur) != -1)		
			break;		
		cur = cur.parent;		
	}		
	if(cur != exportRoot) {		
		var cur2 = textInst;		
		var index = cacheList.indexOf(cur);		
		while(cur2 != null && cur2 != cur) {		
			cacheList.splice(index, 0, cur2);		
			cur2 = cur2.parent;		
			index++;		
		}		
	}		
	else {		
		cur = textInst;		
		while(cur != null && cur != exportRoot) {		
			cacheList.push(cur);		
			cur = cur.parent;		
		}		
	}		
};		

lib.gfontAvailable = function(family, totalGoogleCount) {		
	lib.properties.webfonts[family] = true;		
	var txtInst = lib.webFontTxtInst && lib.webFontTxtInst[family] || [];		
	for(var f = 0; f < txtInst.length; ++f)		
		lib.addElementsToCache(txtInst[f], gFontsUpdateCacheList);		

	loadedGoogleCount++;		
	if(loadedGoogleCount == totalGoogleCount) {		
		lib.updateListCache(gFontsUpdateCacheList);		
	}		
};		

lib.tfontAvailable = function(family, totalTypekitCount) {		
	lib.properties.webfonts[family] = true;		
	var txtInst = lib.webFontTxtInst && lib.webFontTxtInst[family] || [];		
	for(var f = 0; f < txtInst.length; ++f)		
		lib.addElementsToCache(txtInst[f], tFontsUpdateCacheList);		

	loadedTypekitCount++;		
	if(loadedTypekitCount == totalTypekitCount) {		
		lib.updateListCache(tFontsUpdateCacheList);		
	}		
};
// symbols:
// helper functions:

function mc_symbol_clone() {
	var clone = this._cloneProps(new this.constructor(this.mode, this.startPosition, this.loop));
	clone.gotoAndStop(this.currentFrame);
	clone.paused = this.paused;
	clone.framerate = this.framerate;
	return clone;
}

function getMCSymbolPrototype(symbol, nominalBounds, frameBounds) {
	var prototype = cjs.extend(symbol, cjs.MovieClip);
	prototype.clone = mc_symbol_clone;
	prototype.nominalBounds = nominalBounds;
	prototype.frameBounds = frameBounds;
	return prototype;
	}


(lib.unterkiefer = function(mode,startPosition,loop) {
	this.initialize(mode,startPosition,loop,{});

	// Ebene 1
	this.shape = new cjs.Shape();
	this.shape.graphics.f().s("#000000").ss(1,1,1).p("AAYCVQgSAJgLABQgQgBgPgKQgWgOgWgbQgwgzgXg7Qg9ibDSAAQDdgJhGCiQgaA9g2AzQgaAagTAQg");

	this.shape_1 = new cjs.Shape();
	this.shape_1.graphics.f().s("#000000").ss(0.3,1,1).p("AB/gFQgXAzgtArQgWAXgRAMQgOAIgLABQgNgBgNgJQgSgLgTgXQgogrgUgxQgziCCyABQC7gIg7CHg");
	this.shape_1.setTransform(0.3,-1);

	this.shape_2 = new cjs.Shape();
	this.shape_2.graphics.rf(["rgba(100,19,19,0.988)","rgba(163,33,33,0.988)","#000000"],[0,0.325,0.843],-0.4,11.2,0,-0.7,11.2,21.1).s().p("AgfB7QgSgLgTgXQgogrgUgxQgziCCyABQC7gIg7CHQgXAzgtArQgWAXgRAMQgOAIgLABQgNgBgNgJg");
	this.shape_2.setTransform(0.3,-1);

	this.shape_3 = new cjs.Shape();
	this.shape_3.graphics.rf(["#1D9F92","#000000"],[0.494,1],0.8,4.3,0,0.8,4.3,17.9).s().p("AgkCUQgWgOgWgbQgwgzgXg7Qg9ibDSAAQDdgJhGCiQgaA9g2AzQgaAagTAQQgSAJgLABQgQgBgPgKgAh+gNQAUAxApArQASAXATALQANAIANACQAKgBAPgJQARgMAWgWQAtgrAWgzQA8iHi9AHIAAAAQixAAAzCCg");

	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1));

}).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.unterkiefer, new cjs.Rectangle(-17.5,-16.9,35.2,33.8), null);


(lib.pupillen = function(mode,startPosition,loop) {
	this.initialize(mode,startPosition,loop,{});

	// Ebene 1
	this.shape = new cjs.Shape();
	this.shape.graphics.f("#000000").s().p("AgGARQgMgFgHgIQgEgIADgGQADgHAJgDQALgBALAFQALAFAGAIQAFAIgDAHQgDAHgKACIgEAAQgIAAgIgEg");
	this.shape.setTransform(-16.8,0);

	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1));

}).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.pupillen, new cjs.Rectangle(-19.6,-2.1,5.6,4.3), null);


(lib.nasenloch = function(mode,startPosition,loop) {
	this.initialize(mode,startPosition,loop,{});

	// Ebene 2
	this.shape = new cjs.Shape();
	this.shape.graphics.f("#000000").s().p("AgGALQgCgEAAgHQAAgGACgFQADgEADAAQAEAAACAEQAEAFAAAGQAAAHgEAEQgCAFgEAAQgDAAgDgFg");
	this.shape.setTransform(1.1,-0.5,1.451,1.451);

	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1));

	// Ebene 1
	this.shape_1 = new cjs.Shape();
	this.shape_1.graphics.rf(["rgba(47,133,121,0.988)","#000000"],[0.694,1],0,0.4,0,0,0.4,2).s().p("AgOAUQgGgIAAgMQAAgLAGgIQAGgIAIAAQAJAAAGAIQAGAIAAALQAAAMgGAIQgGAIgJAAQgIAAgGgIg");
	this.shape_1.setTransform(1,-1.3,1.451,1.451);

	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape_1).wait(1));

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-2.1,-5.3,6.2,8.2);


(lib.kugel = function(mode,startPosition,loop) {
	this.initialize(mode,startPosition,loop,{});

	// Ebene 1
	this.shape = new cjs.Shape();
	this.shape.graphics.f().s("#000000").ss(0.1,0,0,42).p("AAmAAQAAAPgMALQgLAMgPAAQgPAAgLgMQgLgLAAgPQAAgPALgLQALgLAPAAQAPAAALALQAMALAAAPg");

	this.shape_1 = new cjs.Shape();
	this.shape_1.graphics.rf(["#0CBFBF","#000000","#2F1038"],[0,0.784,0.914],-1,-1,0,-1,-1,3.9).s().p("AgaAaQgLgKAAgQQAAgOALgMQAMgLAOAAQAQAAAKALQAMAMAAAOQAAAQgMAKQgKAMgQAAQgOAAgMgMg");

	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1));

}).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.kugel, new cjs.Rectangle(-4.8,-4.8,9.6,9.6), null);


(lib.Ball = function(mode,startPosition,loop) {
	this.initialize(mode,startPosition,loop,{});

	// Ebene 2
	this.shape = new cjs.Shape();
	this.shape.graphics.f().s("#000000").ss(1,0,0,42).p("AD6AAQAABohJBJQhJBJhoAAQhnAAhJhJQhJhJAAhoQAAhnBJhJQBJhJBnAAQBoAABJBJQBJBJAABng");

	this.shape_1 = new cjs.Shape();
	this.shape_1.graphics.rf(["#00FFCD","#000000","#9500CB"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_2 = new cjs.Shape();
	this.shape_2.graphics.f().s("#000000").ss(1,0,0,42).p("Aj5AAQAAhnBJhJQBJhJBnAAQBoAABJBJQBJBJAABnQAABohJBJQhJBJhoAAQhnAAhJhJQhJhJAAhog");

	this.shape_3 = new cjs.Shape();
	this.shape_3.graphics.rf(["#24FBB0","#000000","#9500CB"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_4 = new cjs.Shape();
	this.shape_4.graphics.rf(["#49F692","#000000","#9500CB"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_5 = new cjs.Shape();
	this.shape_5.graphics.rf(["#6DF275","#000000","#9500CB"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_6 = new cjs.Shape();
	this.shape_6.graphics.rf(["#92ED58","#000000","#9500CB"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_7 = new cjs.Shape();
	this.shape_7.graphics.rf(["#B6E93B","#000000","#9500CB"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_8 = new cjs.Shape();
	this.shape_8.graphics.rf(["#DBE41D","#000000","#9500CB"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_9 = new cjs.Shape();
	this.shape_9.graphics.rf(["#FFE000","#000000","#9500CB"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_10 = new cjs.Shape();
	this.shape_10.graphics.rf(["#FFC004","#000000","#801DC1"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_11 = new cjs.Shape();
	this.shape_11.graphics.rf(["#FFA008","#000000","#6A3AB6"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_12 = new cjs.Shape();
	this.shape_12.graphics.rf(["#FF800C","#000000","#5557AC"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_13 = new cjs.Shape();
	this.shape_13.graphics.rf(["#FF6010","#000000","#4074A1"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_14 = new cjs.Shape();
	this.shape_14.graphics.rf(["#FF4014","#000000","#2B9197"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_15 = new cjs.Shape();
	this.shape_15.graphics.rf(["#FF2018","#000000","#15AE8C"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_16 = new cjs.Shape();
	this.shape_16.graphics.rf(["#FF001C","#000000","#00CB82"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_17 = new cjs.Shape();
	this.shape_17.graphics.rf(["#E8172C","#000000","#0EB989"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_18 = new cjs.Shape();
	this.shape_18.graphics.rf(["#D12E3C","#000000","#1BA68F"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_19 = new cjs.Shape();
	this.shape_19.graphics.rf(["#B9464C","#000000","#299496"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_20 = new cjs.Shape();
	this.shape_20.graphics.rf(["#A25D5C","#000000","#36819D"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_21 = new cjs.Shape();
	this.shape_21.graphics.rf(["#8B746C","#000000","#446FA3"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_22 = new cjs.Shape();
	this.shape_22.graphics.rf(["#748B7D","#000000","#515CAA"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_23 = new cjs.Shape();
	this.shape_23.graphics.rf(["#5DA28D","#000000","#5F4AB0"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_24 = new cjs.Shape();
	this.shape_24.graphics.rf(["#46B99D","#000000","#6C37B7"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_25 = new cjs.Shape();
	this.shape_25.graphics.rf(["#2ED1AD","#000000","#7A25BE"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.shape_26 = new cjs.Shape();
	this.shape_26.graphics.rf(["#17E8BD","#000000","#8712C4"],[0,0.89,1],-2.2,-1.8,0,-2.2,-1.8,25.3).s().p("AivCwQhKhIAAhoQAAhnBKhIQBIhKBnAAQBoAABIBKQBKBIAABnQAABohKBIQhIBKhoAAQhnAAhIhKg");

	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).to({state:[{t:this.shape_3},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_4},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_5},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_6},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_7},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_8},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_9},{t:this.shape}]},1).to({state:[{t:this.shape_10},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_11},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_12},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_13},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_14},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_15},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_16},{t:this.shape}]},1).to({state:[{t:this.shape_17},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_18},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_19},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_20},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_21},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_22},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_23},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_24},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_25},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_26},{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_1},{t:this.shape}]},1).wait(1));

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-26,-26,52,52);


(lib.auge = function(mode,startPosition,loop) {
	this.initialize(mode,startPosition,loop,{});

	// pupillen
	this.instance = new lib.pupillen();
	this.instance.parent = this;
	this.instance.setTransform(17.1,0.7);

	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1));

	// Ebene 3
	this.shape = new cjs.Shape();
	this.shape.graphics.f().s("#000000").ss(0.4,1,1).p("ABIAfQgHARgaADQgbADgdgMQgdgNgQgWQgQgUAHgQQAIgSAagDQAagDAdANQAeAMAQAVQAPAVgHARg");
	this.shape.setTransform(-0.4,-1.7);

	this.shape_1 = new cjs.Shape();
	this.shape_1.graphics.rf(["#CBFFFA","#20262E"],[0.494,1],-0.2,0.7,0,-0.2,0.7,8.9).s().p("AgWA3QgigPgRgaQgSgaAKgXQAJgWAggGQAfgFAhAOQAhAPARAaQASAagJAWQgKAXggAFQgJACgJAAQgXAAgWgKgAgpgqQgaAEgIARQgHARAQAUQAQAVAdANQAdANAbgEQAagDAHgQQAHgSgPgVQgQgUgegNQgXgKgWAAIgKAAg");
	this.shape_1.setTransform(0,-2.6);

	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1));

	// Ebene 1
	this.shape_2 = new cjs.Shape();
	this.shape_2.graphics.f().s("#000000").ss(0.4,1,1).p("ABTAjQgKAXggAFQgfAGgggOQgigPgRgaQgSgaAKgXQAJgWAggGQAfgFAhAOQAhAPARAaQASAagJAWg");
	this.shape_2.setTransform(0,-2.6);

	this.shape_3 = new cjs.Shape();
	this.shape_3.graphics.rf(["#FFFFFF","#44344A"],[0.349,1],0,0.1,0,0,0.1,8.3).s().p("AgRAqQgdgNgQgWQgQgUAHgQQAIgSAagDQAagDAdANQAeAMAQAVQAPAVgHARQgHARgaADIgMABQgVAAgXgKg");
	this.shape_3.setTransform(-0.4,-1.7);

	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_3},{t:this.shape_2}]}).wait(1));

}).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.auge, new cjs.Rectangle(-9.6,-10.1,19.2,15.1), null);


(lib.SnakeHead = function(mode,startPosition,loop) {
	this.initialize(mode,startPosition,loop,{});

	// kopf
	this.instance = new lib.auge();
	this.instance.parent = this;
	this.instance.setTransform(18.1,-12.4,1.251,1.251,0,0,180);

	this.instance_1 = new lib.auge();
	this.instance_1.parent = this;
	this.instance_1.setTransform(-18,-12.4,1.251,1.251);

	this.instance_2 = new lib.nasenloch("synched",0);
	this.instance_2.parent = this;
	this.instance_2.setTransform(-6.3,3.5,0.926,0.926,-30);

	this.instance_3 = new lib.nasenloch("synched",0);
	this.instance_3.parent = this;
	this.instance_3.setTransform(5.2,2.5,0.926,0.926,30);

	this.shape = new cjs.Shape();
	this.shape.graphics.f().s("#000000").ss(1,0,0,42).p("AiJiqQAsgHAsgDQAsgDArACQAtADArAKQAvALAzgIQAJgCAKABQAgAEALAgQAPArgIAuQgFAigLAfQgEANgFAMQgTAtgoAcQglAZgrAOQgrAPgtAFQguAFgugHQgwgFgvgTQgtgQgkgiQgigggQgrQgBgDgBgDQgNgmgDgqQgCgrANgqQAJgfAhgDQAxAGAwAAQAEAAAEgBg");
	this.shape.setTransform(0,-7.3);

	this.shape_1 = new cjs.Shape();
	this.shape_1.graphics.rf(["#0CBFBF","#000000","#2F1038"],[0,0.784,0.914],-0.7,-1.8,0,-0.7,-1.8,33.9).s().p("AgzCzQgwgFgvgTQgtgQgkgiQgigggQgrIgCgGQgNgmgDgqQgCgrANgqQAJgfAhgDQAxAGAwAAIAIgBQAsgHAsgDQAsgDArACQAtADArAKQAvALAzgIQAJgCAKABQAgAEALAgQAPArgIAuQgFAigLAfIgJAZQgTAtgoAcQglAZgrAOQgrAPgtAFQgTACgTAAQgbAAgbgEg");
	this.shape_1.setTransform(0,-7.3);

	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_1},{t:this.shape},{t:this.instance_3},{t:this.instance_2},{t:this.instance_1},{t:this.instance}]}).wait(1));

	// Ebene 5
	this.instance_4 = new lib.kugel();
	this.instance_4.parent = this;
	this.instance_4.setTransform(59.9,-71.7,1,1,0,0,180);

	this.instance_5 = new lib.kugel();
	this.instance_5.parent = this;
	this.instance_5.setTransform(-55.2,-71.7);

	this.shape_2 = new cjs.Shape();
	this.shape_2.graphics.f().s("#666666").ss(1,0,0,42).p("ABtEEQgbiZB4iRQB7iUDahFAhsEEQAbiZh4iRQh7iUjahF");
	this.shape_2.setTransform(2.3,-44.9);

	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_2},{t:this.instance_5},{t:this.instance_4}]}).wait(1));

	// maul
	this.instance_6 = new lib.unterkiefer();
	this.instance_6.parent = this;
	this.instance_6.setTransform(0,9.9);

	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_6).wait(1));

}).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.SnakeHead, new cjs.Rectangle(-59.1,-75.5,122.8,101.9), null);


// stage content:
(lib.snake = function(mode,startPosition,loop) {
	this.initialize(mode,startPosition,loop,{});

	// timeline functions:
	this.frame_0 = function() {
		var anzahl = 30;
		var abstand = 15;
		var ball = new Object();
		ball[0] = new lib.SnakeHead();
		ball[0].x = 500;
		ball[0].y = 50;
		this.addChild(ball[0]);
		
		
		
		for(i = 1; i < anzahl; i++)
			{
				ball[i] = new lib.Ball();
				ball[i].x = ball[i-1].x - abstand;
				ball[i].y = 50;
				ball[i].scaleX = 1 - i / anzahl;
				ball[i].scaleY = 1 - i / anzahl;
				ball[i].gotoAndPlay(i);
				this.addChild(ball[i]);
			}
		//die zweite Schleife dient dazu die Stapelreihenfolge umzukehren
		for(i = anzahl; i >= 0; i--)
			{
				this.addChild(ball[i]);
			}
			
		this.addEventListener("tick",mover.bind(this));
			
		function mover() 
		{
			 
			var p = this.globalToLocal(this.stage.mouseX, this.stage.mouseY);
			ball[0].x = ball[0].x + (p.x - ball[0].x) / 15;
			 ball[0].y = ball[0].y + (p.y - ball[0].y) / 15;
			
			  for (i = 1; i < anzahl; i++)
		  {
		    //horizontaler Abstand zum vorigen Element,
		     distX = ball[i - 1].x - ball[i].x;
		    //vertikaler Abstand zum vorigen Element
		     distY = ball[i - 1].y - ball[i].y;
		    //Abstand zum vorigen Element (Satz des Pythagoras a² * b² = c²)
		     dist = Math.sqrt(distX * distX + distY * distY);
		    //Verhältnis horizontaler Abstand zum wirklichen Abstand
				
		     cx = distX / dist; 
		     cy = distY / dist;
		    //der gewünschte Abstand ist "abstand", der momentane Abstand ist "dist"
		    //Das Verhältnis horizontaler Abstand zu momenten Abstand ist "cx"
		    //Nun kann man anhand des Verhältnis cx den gewünschten X-Abstand ausrechnen
		     distX_new = cx * (abstand/(i*0.7)+5);
		    //auf gleiche Weise wird auch der gewünschte Y-Abstand errechnet
		     distY_new = cy * (abstand / ( i* 0.7)+5);
		    //Die neue Position wird gesetzt, der errechnete Abstand wird von der Position
		    //des vorigen Elementes abgezogen
				ball[i].x = ball[i - 1].x - distX_new;
		    ball[i].y = ball[i - 1].y - distY_new;
		   
		  }
			
		}
	}

	// actions tween:
	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this).call(this.frame_0).wait(1));

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = null;
// library properties:
lib.properties = {
	id: 'A159DC6E08C1F34A8C922AA70F875570',
	width: 800,
	height: 800,
	fps: 24,
	color: "#000000",
	opacity: 1.00,
	webfonts: {},
	manifest: [],
	preloads: []
};// bootstrap callback support:

(lib.Stage = function(canvas) {
	createjs.Stage.call(this, canvas);
}).prototype = p = new createjs.Stage();

p.setAutoPlay = function(autoPlay) {
	this.tickEnabled = autoPlay;
}
p.play = function() { this.tickEnabled = true; this.getChildAt(0).gotoAndPlay(this.getTimelinePosition()) }
p.stop = function(ms) { if(ms) this.seek(ms); this.tickEnabled = false; }
p.seek = function(ms) { this.tickEnabled = true; this.getChildAt(0).gotoAndStop(lib.properties.fps * ms / 1000); }
p.getDuration = function() { return this.getChildAt(0).totalFrames / lib.properties.fps * 1000; }

p.getTimelinePosition = function() { return this.getChildAt(0).currentFrame / lib.properties.fps * 1000; }

an.bootcompsLoaded = an.bootcompsLoaded || [];
if(!an.bootstrapListeners) {
	an.bootstrapListeners=[];
}

an.bootstrapCallback=function(fnCallback) {
	an.bootstrapListeners.push(fnCallback);
	if(an.bootcompsLoaded.length > 0) {
		for(var i=0; i<an.bootcompsLoaded.length; ++i) {
			fnCallback(an.bootcompsLoaded[i]);
		}
	}
};

an.compositions = an.compositions || {};
an.compositions['A159DC6E08C1F34A8C922AA70F875570'] = {
	getStage: function() { return exportRoot.getStage(); },
	getLibrary: function() { return lib; },
	getSpriteSheet: function() { return ss; },
	getImages: function() { return img; }
};

an.compositionLoaded = function(id) {
	an.bootcompsLoaded.push(id);
	for(var j=0; j<an.bootstrapListeners.length; j++) {
		an.bootstrapListeners[j](id);
	}
}

an.getComposition = function(id) {
	return an.compositions[id];
}})(createjs = createjs||{}, AdobeAn = AdobeAn||{});
var createjs, AdobeAn;
 </script>
<script>
var canvas, stage, exportRoot, anim_container, dom_overlay_container, fnStartAnimation;
function init() {
	canvas = document.getElementById("canvas");
	anim_container = document.getElementById("animation_container");
	dom_overlay_container = document.getElementById("dom_overlay_container");
	var comp=AdobeAn.getComposition("A159DC6E08C1F34A8C922AA70F875570");
	var lib=comp.getLibrary();
	handleComplete({},comp);
}
function handleComplete(evt,comp) {
	//This function is always called, irrespective of the content. You can use the variable "stage" after it is created in token create_stage.
	var lib=comp.getLibrary();
	var ss=comp.getSpriteSheet();
	var preloaderDiv = document.getElementById("_preload_div_");
	preloaderDiv.style.display = 'none';
	canvas.style.display = 'block';
	exportRoot = new lib.snake();
	stage = new lib.Stage(canvas);
	stage.addChild(exportRoot);	
 
	fnStartAnimation = function() {
		createjs.Ticker.setFPS(lib.properties.fps);
		createjs.Ticker.addEventListener("tick", stage);
	}	  
	//Code to support hidpi screens and responsive scaling.
	function makeResponsive(isResp, respDim, isScale, scaleType) {		
		var lastW, lastH, lastS=1;		
		window.addEventListener('resize', resizeCanvas);		
		resizeCanvas();		
		function resizeCanvas() {			
			var w = lib.properties.width, h = lib.properties.height;			
			var iw = window.innerWidth, ih=window.innerHeight;			
			var pRatio = window.devicePixelRatio || 1, xRatio=iw/w, yRatio=ih/h, sRatio=1;			
			if(isResp) {        
				if((respDim=='width'&&lastW==iw) || (respDim=='height'&&lastH==ih)) {          
					sRatio = lastS;        
				}				
				else if(!isScale) {					
					if(iw<w || ih<h)						
						sRatio = Math.min(xRatio, yRatio);				
				}				
				else if(scaleType==1) {					
					sRatio = Math.min(xRatio, yRatio);				
				}				
				else if(scaleType==2) {					
					sRatio = Math.max(xRatio, yRatio);				
				}			
			}			
			canvas.width = w*pRatio*sRatio;			
			canvas.height = h*pRatio*sRatio;
			canvas.style.width = anim_container.style.width = dom_overlay_container.style.width = preloaderDiv.style.width = w*sRatio+'px';				
			canvas.style.height = anim_container.style.height = dom_overlay_container.style.height = preloaderDiv.style.height = h*sRatio+'px';
			stage.scaleX = pRatio*sRatio;			
			stage.scaleY = pRatio*sRatio;			
			lastW = iw; lastH = ih; lastS = sRatio;		
		}
	}
	makeResponsive(true,'both',true,1);	
	AdobeAn.compositionLoaded(lib.properties.id);
	fnStartAnimation();
}
</script>
<!-- write your code here -->
</head>
<body onload="init();" style="margin:0px;">
	<div id="animation_container" style="background-color:rgba(0, 0, 0, 1.00); width:800px; height:800px">
		<canvas id="canvas" width="800" height="800" style="position: absolute; display: none; background-color:rgba(0, 0, 0, 1.00);"></canvas>
		<div id="dom_overlay_container" style="pointer-events:none; overflow:hidden; width:800px; height:800px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: none;">
		</div>
	</div>
  <div id='_preload_div_' style='display: inline-block; height:800px; width: 800px; vertical-align=middle;position:absolute;left:0px;top:0px;text-align: center;'>	<span style='display: inline-block; height: 100%; vertical-align: middle;'></span>	<img src=https://on-design.de/html5/snake/images/_preloader.gif style='vertical-align: middle; max-height: 100%'/></div>
</body>
</html>


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0